Вміст

 1. 1                 Навчальний процес                   
 2. 2                Виклик студентів на сесію              
 3. 3                Самостійна та індивідуальна робота студентів              
 4. 4                Контроль знань студентів              
 5. 5                Практика студентів              
 6. 6                Відрахування студентів              
 7. 7                Переведення, повторне навчання та поновлення на факультеті              
 8. 8                Нормативні акти              
 9. 9                Зразки оформлення документів (заява, рапорт)              
  1. 9.1             Про індивідуальне складання сесії        
  2. 9.2             Про ліквідацію академічної заборгованності        
  3. 9.3             Про поновлення        
  4. 9.4             Про переведення        
  5. 9.5             Про надання витягу з наказу        
  6. 9.6             Про зміну прізвища        
  7. 9.7             Про подовження сесії        
  8. 9.8             Про відрахування        
 10. 10                Методичні рекомендації              

                Навчальний процес                   

        Навчальний процес для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, організовується відповідно до чинних положень МОН України та положень Університету й здійснюється протягом навчального року – під час установчих сесій, у міжсесійний період і під час заліково-екзаменаційних сесій, згідно із робочим навчальним планом та графіком навчального процесу для цього напряму підготовки (спеціальності). 
       Установча сесія – це кількаденні збори студентів на початку навчального року, під час яких до їх відома доводиться графік навчального процесу, де відображаються кількість сесій і терміни їх проведення, перелік навчальних дисциплін та їх обсяг, кількість контрольних робіт й індивідуальних завдань, термін їх виконання, форми семестрового контролю та державної атестації (на випускних курсах) і терміни їх проведення. У цей же період може відбуватися начитка окремих лекційних курсів. 
       Міжсесійний період – це частина навчального року, протягом якого здійснюється робота студентів над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладачів. 
      Заліково-екзаменаційна сесія – це частина навчального року, протягом якого у ВНЗ здійснюються всі форми навчального процесу, що передбачені в навчальному та робочому навчальному плані: лекції, практичні, семінарські, лабораторні й індивідуальні заняття, консультації та контрольні заходи. Сумарна тривалість сесій на кожен навчальний рік вказується в графіку навчального процесу, який формується на основі навчального та робочого навчального плану на поточний навчальний рік. Графік навчального процесу містить кількість сесій і терміни їх проведення, рекомендовані дати проведення міжсесійних аудиторних занять, перелік та обсяги нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяги, а також форми і терміни проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації, граничні терміни ліквідації академічної заборгованості. Графік складається для кожного напряму (спеціальності) підготовки й затверджується деканом факультету, проректором з навчальної роботи та доводиться до відома студентів факультету на початку навчального року. Обсяг аудиторних годин, що плануються студентам факультету на сесіях, визначається Законом України «Про відпустки», складністю дисципліни та роком навчання. При цьому враховується, що тривалість додаткових відпусток для осіб, які навчаються без відриву від виробництва, становить: 
        – для студентів, які успішно навчаються на першому та другому курсах – 30 календарних днів оплачуваної відпустки щорічно, на третьому й наступних курсах – 40 календарних днів оплачуваної відпустки щорічно, а також до 15 днів додаткової відпустки щорічно без збереження заробітної плати; 
        – для складання державних екзаменів – 30 календарних днів; 
        – для підготовки до захисту дипломних робіт (проектів) – 4 місяці для ОКР «спеціаліст», «магістр». 
       Для підготовки до захисту випускних, кваліфікаційних робіт (проектів) для ОКР «бакалавр» відпустки чинним законодавством не передбачені. 
       
        Навчальний процес на факультеті заочного та вечірнього навчання в Університеті здійснюється у таких формах
        – навчальні заняття; 
        – самостійна робота; 
        – індивідуальна робота; 
        – практична підготовка; 
        – контрольні заходи. 

        Основними видами навчальних занять в Університеті є: 
        – лекція; 
        – практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття; 
        – консультація (індивідуальна або групова). 

        Навчальний процес із кожної дисципліни для студентів факультету заочного та вечірнього навчання конкретизується в програмі та робочій навчальній програмі навчальної дисципліни. Аудиторні заняття й консультації з дисциплін проводяться згідно з розкладом для відповідної академічної групи в установчий, міжсесійний період (включно в суботу та неділю) або ж у період заліково-екзаменаційної Реалізація студентом факультету заочного та вечірнього навчання всіх форм навчального процесу є обов’язковою умовою його допуску до складання заліків та екзаменів із відповідних дисциплін. Викладач засвідчує відвідування студентами аудиторних занять підписом у журналі обліку роботи академічної групи, який веде староста групи. 
      Студенти факультету заочного та вечірнього навчання мають право переривати навчання в Університеті у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на військову службу, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Студентам, які перервали навчання, надається академічна відпустка. Студенти факультету заочного та вечірнього навчання мають право отримати, за вимогою, довідку-підтвердження про навчання в Університеті. Довідки-підтвердження видаються студентам методистами факультету заочного та вечірнього навчання та обліковуються в журналі реєстрації вказаних довідок на факультеті.

               Виклик студентів на сесію              

           На сесію студенти прибувають згідно з графіком навчального процесу, одержавши повідомлення або довідку-виклик встановленого зразка, не пізніше ніж за ______ днів до сесії. Довідка-виклик надсилаються деканатом (методистами факультету заочного та вечірнього навчання) за основним місцем роботи студента на підставі подачі ним у поточному навчальному році довідки з місця роботи. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки. Довідка-виклик є документом суворої звітності та підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням прізвища студента, номера та дати її видачі. Повторні довідки-виклики на сесії відповідного семестру не видаються. Зробити запит на отримання виклику можна за цим посиланням.

               Самостійна та індивідуальна робота студентів              

         Основною формою роботи з опанування теоретичного матеріалу й засвоєння практичних навичок у системі заочного навчання Університету є самостійна та індивідуальна робота студентів. Обсяг такої форми роботи визначається як різниця між загальними обсягами та обсягами аудиторних занять на сесії. Зміст самостійної й індивідуальної роботи студентів з відповідної дисципліни визначається навчально-методичним комплексом з дисципліни: підручники, навчальні, методичні посібники, конспекти лекцій, практикуми тощо. 
        Основними видами самостійної та індивідуальної роботи студентів факультету заочного та вечірнього навчання є: 
        – опрацювання теоретичного матеріалу за темами лекційних курсів;
        – виконання контрольних робіт; 
        – виконання індивідуальних (науково-дослідних) завдань; 
        – підготовка курсових робіт (проектів) тощо. 
   Опрацювання теоретичного матеріалу за темами лекційних курсів відбувається на основі визначеного переліку тем, питань і списку бібліографічних джерел, що надаються студенту викладачем на першому лекційному занятті. 
        Контрольні роботи студент виконує в міжсесійний період. Їх кількість регламентується навчальним планом відповідного напряму підготовки (спеціальності) й рівня підготовки, а їх обсяг обмежується розрахунком часу для самостійної роботи студента, який наведений у робочій програмі навчальної дисципліни. Перелік тем контрольних робіт видається студенту факультету заочного та вечірнього навчання лектором заздалегідь (під час попередньої сесії). Виконані контрольні роботи студент здає викладачу для їх перевірки та подальшого отримання допуску для складання підсумкової форми контролю дисципліни. У разі невиконання контрольної роботи з навчальної дисципліни або її складання на незадовільну оцінку студент не допускається до підсумкової форми контролю з дисципліни.
    Після завершення семестру контрольні роботи зберігаються на кафедрі, через півроку складається акт про їх знищення. Виконання індивідуальних завдань студентом факультету заочного та вечірнього навчання передбачає письмове опрацювання конкретної теми (питання) з відповідної дисципліни. Перелік тем вказується у робочій навчальній програмі дисципліни та доводиться викладачем до відома студента. Оцінка за виконання індивідуального завдання враховується під час виставлення підсумкової оцінки з дисципліни. 
       Курсова робота (проект) виконується студентом у міжсесійний період та являє собою самостійну письмову роботу науково-пошукового, творчого, інноваційного характеру. Формування переліку тематики курсових робіт, організацію й керівництво студентом у процесі її написання здійснює визначений кафедрою керівник. У разі негативного відгуку викладача курсова робота повертається студенту на доопрацювання. Після позитивної рецензії викладача на виконану роботу студент допускається до її захисту, що відбувається публічно на засіданні спеціальної комісії. 

               Контроль знань студентів              

           Основними формами контролю знань студентів факультет заочного та вечірнього навчання є: 
            – поточний контроль; 
            – міжсесійний контроль; 
            – підсумковий контроль; 
            – державна атестація. 
    Форма проведення поточного та підсумкового контролю визначається програмою навчальної дисципліни й робочою програмою навчальної дисципліни. Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування на семінарських заняттях, індивідуальних відповідей на практичних заняттях, розв’язання навчальних задач, підготовки оглядів сучасної спеціальної літератури з дисципліни, тестування за окремими розділами курсів, підготовки рефератів до практичних занять, проведення диспутів тощо. Результати поточного контролю з кожної навчальної дисципліни відображаються в журналі академічної групи, який веде староста групи. 
        Міжсесійний контроль здійснюється у формі контрольних заходів, що використовуються для оцінки якості і ступеня освоєння студентами освітніх програм протягом усього періоду навчання. Він є основним засобом забезпечення зворотного зв'язку в навчальному процесі, управлінні навчально-виховним процесом, активізацією самостійної роботи студентів та вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін. Проводиться в різноманітних формах (контрольна робота, колоквіум, диктант, тестування, комп'ютерний контроль за окремими розділами і темами навчальних програм, написання і захист реферату, творчі роботи, складання бібліографій, підготовка доповідей та виступ з ними, розробка конспектів, планувань окремих напрямів навчальної, наукової, дослідницької діяльності, комп'ютерна презентація матеріалів тощо), що відбивають специфіку навчальної діяльності випускаючих і загальноуніверситетських кафедр. 
      Підсумковий контроль здійснюється у формі заліків та екзаменів. Перелік заліків й екзаменів за семестр визначається навчальним та робочим навчальним планами. Складання заліків й екзаменів студентами факультету заочного та вечірнього навчання відбувається згідно з розкладом, який затверджується деканом факультету та доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії. До складання заліково-екзаменаційної сесії допускаються студенти, які виконали всі види навчальних робіт з усіх дисциплін, своєчасно здали контрольні та курсові роботи (проекти), не мають академічної заборгованості за попередній семестр за результатами поточного та міжсесійного контролю, а також заборгованості з оплати (для студентів платної форми навчання). Університет за певних умов (хвороба, службові відрядження тощо) для окремих студентів за їхньою заявою може встановлювати індивідуальний графік складання заліків та екзаменів. (Зразок заяви на індивідуальне складання заліково-екзаменаційної сесії). Студенти, які отримали незадовільні оцінки з навчальних дисциплін під час заліково-екзаменаційної сесії, мають право на повторне їх перескладання викладачеві та комісії. Студенти, які за результатами заліково-екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість не більше ніж із двох дисциплін, у разі наявності поважної причини та дозволу Декана факультету отримують право на її ліквідацію у визначені Деканом терміни. (Зразок заяви на ліквідацію академічної заборгованості за результатами заліково-екзаменаційної сесії). На основі наданого Деканом дозволу методист факультету заочного та вечірнього навчання видає індивідуальну заліково-екзаменаційну відомість, яка чинна протягом терміну, що вказаний Деканом на заяві студента. Студенти, які отримали під час заліково-екзаменаційної сесії більше трьох незадовільних оцінок або не ліквідували академічної заборгованості (у визначені Деканом терміни), відраховуються з Університету та отримують академічну довідку встановленого зразка. По завершенню заліково-екзаменаційної сесії, а також після повного виконання плану за поточний навчальний рік студенти факультету заочного та вечірнього навчання подають залікові книжки методисту факультету або в деканат факультету. Студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану, наказом ректора Університету переводяться на наступний курс або ж допускаються до державної атестації.
      Державна атестація є завершальним етапом перевірки рівня підготовки студентів факультету заочного та вечірнього навчання й здійснюється після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Форма проведення державної атестації визначається навчальним планом напряму підготовки (спеціальності) та включає складання державних іспитів та / або захист дипломних робіт (проектів). До складання державних іспитів і захисту дипломних робіт (проектів) наказом ректора Університету допускають студентів факультету заочного та вечірнього навчання, які успішно завершили теоретичне навчання на відповідному освітньо-кваліфікаційному рівні підготовки (атестовані з усіх дисциплін навчального плану) та подали в деканат залікові книжки. Складання державних екзаменів, захист дипломних робіт (проектів) студентами факультету заочного та вечірнього навчання відбувається на загальних підставах у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативними документами Університету.

               Практика студентів              

        Студенти факультету заочного та вечірнього навчання проходять усі види практики, що визначені навчальним планом напряму підготовки (спеціальності), у терміни, які встановлені в графіку навчального процесу. Студенти, котрі працюють за обраним в Університеті фахом, звільняються від проходження виробничих фахових практик. Рішення про звільнення від проходження виробничої практики приймається на підставі заяви студента, погодженої завідувачами відповідних випускових кафедр. 
        Вимоги до організації та проходження практики, до змісту та оформлення підсумкової документації з практики зафіксовані в Положенні про проведення практики НУ «Одеська юридична академія». У випадку, якщо студент не з’явився на залік із практики або захистив звіт із практики з незадовільною оцінкою, – він відраховується з Університету за академічну неуспішність.

               Відрахування студентів              

        Особи, які навчаються в університеті, можуть бути відраховані:
        - За власним бажанням.
        - У зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу.
        - За академічну неуспішність (незалежно від соціального статусу), якщо студент:
            а) за результатами семестрового контролю отримав оцінку “незадовільно” з трьох чи більше навчальних дисциплін;
            б) у зв’язку з отриманням оцінки “незадовільно” при складанні академічної заборгованості;
            в) при отриманні оцінки “незадовільно” за результатами державної атестації;
            г) за невиконання навчального плану (якщо студент не виконав індивідуальний навчальний план у межах встановленого терміну).
        - За порушення умов договору про навчання (для студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб).
        - За неявку студентів першого курсу на заняття впродовж 10 днів від їх початку.
        - За порушення навчальної дисципліни.
        - За систематичні пропуски занять без поважних причин (сумарна кількість – понад 120 академічних годин за семестр).
        - За станом здоров’я на підставі висновку лікувально-консультативної комісії (ЛКК).
        - За порушення правил внутрішнього розпорядку, визначених у статуті, правилах та інших нормах, що прийняті в університеті і не суперечать чинному законодавству.
        - В інших випадках, що передбачені чинним законодавством.
        Особи, які навчаються в університеті, можуть переривати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, по догляду за дитиною, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав). Цим особам на підставі відповідних документів згідно із чинними нормативними документами надається академічна відпустка. 
       У випадку невиконання студентом індивідуального навчального плану з поважних причин, чи встановлення йому академічної різниці з навчальних дисциплін, він може за власним бажанням залишитись на повторне навчання на цьому ж курсі на компенсаційній основі (в межах місць ліцензованого обсягу).
           Студент, який при складанні державного іспиту або при захисті дипломного проекту (роботи) отримав оцінку “незадовільно”, відраховується з університету з правом повторної державної атестації не раніше, ніж через рік. У цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. 
     Відрахування студентів за порушення правил внутрішнього розпорядку погоджується з органами студентського самоврядування. Відрахування неповнолітніх студентів (крім відрахування за академічну неуспішність) здійснюється за погодженням із службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади та з обов’язковим інформуванням батьків (опікунів).

               Переведення, повторне навчання та поновлення на факультеті              

        В результаті залишення на повторне навчання, а також за наміру змінити напрям підготовки (спеціальність), перевестись на факультет заочного та вечірнього навчання з іншої форми навчання чи з іншого навчального закладу, поновитись в університет на факультет заочного та вечірнього навчання можуть виникати академічні розходження між навчальним планом даного напряму підготовки чи спеціальності, на навчання за яким особа переходить, починаючи з поточного навчального семестру (року), і навчальним планом, за яким особа навчалась раніше. Академічні розходження включають академічну різницю та академічні розбіжності з дисциплін.
         Академічна різниця – це перелік дисциплін навчального плану за попередні семестри, які студент чи особа, що прагне здобути освіту, досі не вивчала.
            Академічна розбіжність з дисципліни – це різниця за обсягом (менша кількість навчальних годин), формою підсумкового контролю (залік – замість екзамену чи звичайний залік – замість диференційованого) або за змістом між дисципліною, з якої особа атестована раніше, і відповідною їй дисципліною чинного навчального плану. Мінімальна різниця в обсязі дисципліни, яка викликає академічну розбіжність – 27 навчальних годин. Зміна назви дисципліни без зміни обсягу, форми підсумкового контролю і змісту за наявності мотивованого висновку відповідної кафедри чи методичної комісії відповідного напряму (спеціальності) академічним розходженням не вважається. Академічні розходження, які виникли в результаті залишення на повторне навчання, студент повинен ліквідувати до початку найближчої заліково-екзаменаційної сесії. Студенти, які мають дітей, віком до трьох років, можуть оформити відпустку по догляду за дитиною і перейти на індивідуальний графік складання заліків та іспитів. 
            Переведення студента на навчання за іншим напрямом (спеціальністю), з денної форми навчання - на заочну чи навпаки, а також з іншого вищого навчального закладу здійснюють під час канікул за умови відсутності академічних розходжень і наявності вільних місць у відповідній академічній групи підготовки на конкурсних засадах. 
        Ліквідація академічних розходжень з метою подальшого переведення на іншу форму навчання, напрям підготовки чи спеціальність з ініціативи студента відбувається за договором про платні освітні послуги незалежно від форми оплати за навчання в університеті.
        Поновлення на факультет  відбувається під час канікул. Для цього слід подати заяву до деканату факультету заочного та вечірнього навчання. Особа, яка бажає поновитись на заочне навчання в університет, заздалегідь подає в деканат факультету академічну довідку для визначення академічних розходжень з навчальним планом за обраним напрямом чи спеціальністю.
        За наявності вільних бюджетних місць в академічній групі відповідного курсу і напряму підготовки (спеціальності) і поважній причині не завершення вищої освіти за кошти держбюджету поновлення на навчання в університеті може відбуватися на засадах навчання державним коштом. В інших випадках поновлення в університет відбувається за договором на засадах оплати за навчання коштом фізичних чи юридичних осіб.

               Нормативні акти              

1. Закон України "Про вищу освіту" від 01 червня 2014 р. No 1556-VII.
2. Положення "Про державний вищий навчальний заклад" від 5 вересня 1996 р. No 1074.
3. Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 р. № 322-VIII.
4. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. No 504/96-ВР.
5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” від 28 червня 1997 р. No 634.
6. Положення "Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" від 20 січня 1998 р. No 65.
7. Положення "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" від 2 червня 1993 р. No 161.
8. Положення "Про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти" від 6 червня 1996 р. No 191/153.
9. Положення "Про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України" від 8 грудня 1995 р. No 340.
10. Положення "Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти" від 15 липня 1996 р. No 245.
11. Положення "Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" від 8 квітня 1993 р. No 93.

               Зразки оформлення документів (заява, рапорт)              

            Про індивідуальне складання сесії        

            Про ліквідацію академічної заборгованності        

            Про поновлення        

            Про переведення        

            Про надання витягу з наказу        

            Про зміну прізвища        

            Про подовження сесії        

            Про відрахування                       Методичні рекомендації              

 

        Посібник містить загальні вимоги та відомості щодо структури кваліфікаційної роботи з юридичних спеціальностей, методичні та практичні рекомендації з підготовки та основних розділів роботи, оформлення та організації захисту. Посібник покликаний допомогти студентам-юристам у розвитку навичок науково-дослідницької роботи, пошуку та обробки нормативно-правових актів та наукової літератури з юриспруденції.
        Призначений для студентів випускних курсів вищих навчальних закладів усіх форм навчання, що навчаються за напрямами та спеціальностями «Правознавство», «Міжнародне право», та професорсько-викладацького складу, що забезпечує керівництво та рецензування кваліфікаційних робіт.