Державна атестація студентів              

        Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – визначення відповідності рівня та якості отриманої вищої освіти, вимогам стандартів рівня їх кваліфікації за спеціальністю. Національний університет «Одеська юридична академія» отримав державну атестацію для надання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» за спеціальністю «правознавство». Державна атестація студента здійснюється Державною екзаменаційною комісією (у подальшому ДЕК) після завершення студентом навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вимогам освітньої характеристики. ДЕК створюється щорічно, діє протягом навчального року та оцінює якісний рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускників. Вирішує питання про присвоєння їм кваліфікації відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видачу відповідного державного документа (диплома). 

      Форма державної атестації студентів визначена державними стандартами освіти і відображається в навчальних планах. В НУ «Одеська юридична академія» державна атестація проходить в вигляді: 

        - державного екзамену; 

        - захисту кваліфікаційної роботи.

     При отриманні освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр юрист» (на п’ятому курсі навчання) складається державний іспит в залежності від спрямованості обраної студентом спеціалізації. При отриманні освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (на шостому курсі навчання) або «магістр» (на сьомому курсі навчання) студентами складається державний іспит з «Теорії держави та права»

        До складу ДЕК входять голова та щонайменше три члени комісії. Голова комісії з атестації випускників затверджується Міністерством освіти і науки України за пропозицією ректора з числа провідних фахівців або вчених наукових установ, науково-педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів. Пропозиції щодо голови ДЕК декан факультету повинен надати до навчального відділу до 1 листопада поточного навчального року, пропозиції щодо складу ДЕК – до 10 грудня. До участі в роботі ДЕК, як екзаменатори можуть залучатися професори, доценти та інші викладачі відповідних кафедр університету за обраними спеціалізаціями. Персональний склад членів державної комісії затверджується наказом ректора університету не пізніше, ніж за місяць до початку роботи Державної екзаменаційної комісії. 

        До складання державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Термін представлення на відповідну кафедру дипломної або магістерської роботи для отримання відгуку та рецензії – за чотири тижні до захисту. Студенти які допущені до державної атестації мають право отримати довідку-виклик для виконання дипломної або магістерської роботи та складання державних іспитів, на підставі якої надається оплачувана додаткова відпустка з роботи (ст. 15 Закону України «Про відпустки» та наказу МОНМТ № 384 від 20.09.1912р.). Списки студентів допущених до державної атестації затверджуються деканом факультету, ректором університету та подаються в Державну екзаменаційну комісію. 

     Складання державних екзаменів та захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю членів комісії та обов'язковій присутності голови комісії. Робота ДЕК проводиться у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Розклад засідань державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується керівництвом університету і доводиться до загального відома студентів та викладачів не пізніше ніж за два тижні до початку роботи ДЕК. Крім кваліфікаційних робіт, які плануються до захисту на даному засіданні ДЕК, до державної комісії деканатом подаються наступні документи: 

        - зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практики;

        завірена залікова книжка студента; 

        - список випускників з вказаними темами кваліфікаційних робіт, науковими керівниками та рецензентами; 

        - чернетка додатка до диплому; 

        - відгук наукового керівника; 

        - рецензія до дипломної чи магістерської роботи. 

        Державний екзамен за спеціальністю проводиться, як комплексна перевірка знань студентів за білетами, складеними у повній відповідності до програм державної атестації. Студенту, який успішно склав державний екзамен, захистив випускну роботу, рішенням ДЕК присвоюється відповідна кваліфікація за наказом ректора університету.